Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό η αναβάθμιση του Γηπέδου Καρπενησίου

2325

Μέχρι 7 Ιουνίου οι προσφορές

Ο Δήμος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με προϋπολογισμό 300.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 7/6/2018. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.