Σε ιδιώτες το «Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων » στο Δήμο Καρπενησίου

4884

 Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας κλαδέματος επικίνδυνων δένδρων στο Δήμο Καρπενησίου λόγω ελλιπούς στελέχωσης του τμήματος περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την 846/22-1-2016 Απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου (ΑΔΑ 7Ν81ΩΕΓ-5ΞΝ), η στελέχωση του Τμήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σε ειδικότητες  Τεχνιτών – Εργατών αποτελείται από τους:

  1. Τελώνη Δημήτριο, ΔΕ-35 Τεχνιτών Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων
  2. Πετσάβα Δημήτριο, ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας

Με την στελέχωση αυτή δεν είναι δυνατό η συγκεκριμένη υπηρεσία να ανταποκριθεί στις ανάγκες κλαδέματος  επικίνδυνων δένδρων διότι λόγω του ύψους των δένδρων απαιτείται η εργασία να εκτελεστεί με χρήση καλαθοφόρου μηχανήματος. Οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν είναι πιστοποιημένοι για εκτέλεση εργασιών με χρήση καλαθοφόρου σε μεγάλα ύψη.

Επομένως θεωρείται ότι η παροχή της υπηρεσίας του θέματος πρέπει να ανατεθεί  σε ιδιώτες σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμό: 30/2018 με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ », προϋπολογισμού 6.727,00 €.