Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, προχώρησε στην έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΔΥΟ(2) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».

Με την αρίθμ.12-153/29-08-2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, αποφάσισε: α) την έγκριση της προμήθειας ενός(1) φορτηγού (αγροτικού) αυτοκινήτου 4Χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές (ένα αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα και μία λεπίδα αποχιονισμού) για τις ανάγκες της πολιτικής πυροπροστασίας, από το ελεύθερο εμπόριο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1 Είδος αυτ/του Αγροτικό φορτηγό 4Χ4

2 Αριθμός θέσεων Πέντε (5)

3 Κυβισμός μηχανής Τουλάχιστον 2.300 cc

4 Ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν Πολιτική προστασία

5 Ωφέλιμο φορτίο (για τα φορτηγά) 1.000 κιλά

και β) ως τρόπο διενέργειας διαδικασίας η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το Πρακτικό II, αφού προέβη σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία «Μηλίτση Παυσανία». Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 είναι αληθή και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή την κατακύρωση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΔΥΟ(2) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» στον οικονομικό φορέα «Μηλίτσης Παυσανίας» (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1), ο οποίος προσέφερε τιμή 43.499,99 € με το ΦΠΑ 24% .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, ομόφωνα εγκρίνει το από 08-12-2017 πρακτικό II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΔΥΟ(2) ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφερόμενη Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν και τα έκρινε έγκυρα. Οπότε, κατακυρώνει τον διαγωνισμό ανακηρύσσοντας οριστικό ανάδοχο της προμήθειας στον οικονομικό φορέα «Μηλίτσης Παυσανίας», ο οποίος προσέφερε τιμή 43.499,99 € με το ΦΠΑ 24% .