Την Παρασκευή 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 22η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η Παράταση διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου».

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους: Ο Δήμος Καρπενησίου έχει δημοσιεύσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» με ημερομηνία λήξης προσφορών 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:30 ́και αποσφράγισης 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00.Από την ενδιαφερόμενη εταιρεία SYCHEM Α.Ε. υποβλήθηκε μέσω του συστήματος διαγωνισμών στις 31Μαΐου2022 αίτημα παροχής διευκρινίσεων, το οποίο απαντήθηκε στις 9 Ιουνίου 2022. Η ίδια εταιρεία στις 9 Ιουνίου 2022 υπέβαλε και αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ώστε να έχει χρόνο να προσαρμόσει την προσφορά της μετά την παροχή των διευκρινίσεων από μέρους του Δήμου.

Ο Δήμος Καρπενησίου λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη σχετική διακήρυξη όπου προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις η δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, όταν οι παρεχόμενες διευκρινίσεις παράγουν σημαντικές αλλαγές, αποφάσισε να δώσει άμεσα παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών έως την Παρασκευή17 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:30 ́και αποσφράγισης την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 ́για να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ενέργειες οι οποίες θα καθυστερήσουν σημαντικά τη διενέργεια του διαγωνισμού και για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων.