Καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2021, καθώς και το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ( Ο. Π. Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το οικονομικό έτος 2021 του Δήμου Καρπενησίου. Σχετικά με τον Ο.Π.Δ. αυτός αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Σε αυτόν αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό αυτός ξεκινά με ισοσκελισμένα ποσά. Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 26.430.204,53 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται έσοδα από κινητή και ακίνητη περιουσία, φόροι, εισφορές, δωρεές και κληρονομιές, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Συγκεκριμένα τα τακτικά έσοδα είναι 6.239.681,09 ευρώ, τα έκτακτα 11.505.222,21 ευρώ, τα έσοδα παρελθόντων οικ. ετών ( Π.Ο.Ε ) βεβαιώνονται για πρώτη φορά 157.990,00 ευρώ, οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε                         1.685.902,90 ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 2.676.500,00 ευρώ, και το χρηματικό υπόλοιπο είναι 4.164.908,33 ευρώ. Στο ίδιο ποσό των 26.430.204,53 ευρώ ανέρχονται και τα έξοδα του Δήμου στα οποία περιλαμβάνονται αμοιβές αιρετών και προσωπικού ποσού 4.047.247,00 €, δαπάνες αναλώσιμων, έργα και μελέτες έργων. Αυτά αναλύονται σε έξοδα ποσού 9.061.148,60 ευρώ, σε επενδύσεις 13.454.726,63ευρώ, σε πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις ποσού 3.906.465,98 ευρώ, ενώ ως αποθεματικό είναι το ποσό των7.863,32 ευρώ.