Μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 και έως τις 22 Ιουνίου καλούνται οι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την εξισωτική αποζημίωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη σχετική ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που θα λάβουν οι αγρότες ωστόσο, εκτός απροόπτου και με βάση την περασμένη χρονιά, τα στρεμματικά ποσά αναμένεται να είναι: 12,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ για τις μειονεκτικές περιοχές και 2,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις πρώην μειονεκτικές περιοχές.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω στο κεφάλαιο 2, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης/πληρωμής στο πλαίσιο των Υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13 για το έτος 2021, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

  1. Περιοχές εφαρμογής

Οι περιοχές εφαρμογής κάθε Υπομέτρου καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 Υπουργική Απόφαση και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

  • Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιµότητας

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία : α) Είναι ενεργοί γεωργοί β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1, γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

  • Ύψος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1. Και στα τρία Υπομέτρα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρέμματα : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,

– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρέμματα έως και 250 στρέμματα : χορηγείται 80% της ενίσχυσης,

– Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρέμματα έως και 300 στρέμματα: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,

– Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα, ως ανωτέρω.

  • Δεσμεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση : 1) να διατηρούν την εκμετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης. 2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

5. Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021. Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως 25 ημερολογιακές ημέρες, μετά η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό.

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι : 1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα), 2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, 3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση. Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές. (με πληροφορίες από: agronews.gr)