Αδυναμία πραγματοποίησης της υδρογεώτρησης στο Κρίκελλο από το Δήμο λόγω έλλειψης Γεωλόγου

3499

Αδυναμία παρουσιάζει η σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την έκδοση άδειας χρήσης νερού της υδρογεώτρησης στο Κρίκελλο. Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη της εν λόγω μελέτης και σύμφωνα με το ΠΔ 344/00 είναι υποχρεωτική η απασχόληση Γεωλόγου για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης.
Πέραν τούτου θα πρέπει να γίνει επιστημονική εργασία πεδίου με καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τη θέση της υδροληψίας και σε ακτίνα ικανή ώστε να αποτυπωθούν επαρκώς τα δεδομένα και να δοθούν οι απαραίτητες σχετικές κατευθύνσεις προστασίας αυτού. Την σύνταξη εκθέσεως για το υδατικό δυναμικό, τις υδατικές δεσμεύσεις, τους υδραυλικούς υπολογισμούς, τα σχέδια κλπ οι υπάλληλοι του Δήμου Καρπενησίου δεν έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν, καθώς αφενός δεν υπάρχει κάποιος με ειδικότητα γεωλόγου, αφετέρου δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία και ειδίκευση ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σύνταξης μιας τέτοιας εξειδικευμένη μελέτης.