Αλλάζει το δίκτυο ύδρευσης στο Κλαυσί, βελτιώνεται στο Κρίκελλο

3202
DIGITAL CAMERA

Την βελτίωση της υδρεύσεως της Τ.Κ. Κρικέλου και στην αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Κλασίου σχεδιάζει ο Δήμος Καρπενησίου και για τους λόγους αυτούς ανέδειξε αναδόχους για την εκπλήρωση των έργων. Με την 18-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου αποφασίστηκε η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00. Ως ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Βονόρτας  Κων/νου ΕΔΕ,  ο οποίος κλείνει στο ποσό των 11.194,82€ με το ΦΠΑ. Παρουσιάζεται δε επί έλλατον της σύμβασης κατά 805,18 €. Ως επιβλέπων του έργου ορίζεται ο κ. Λάππας Αντώνιος Πολ. Μηχ/κος. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ενώ για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ για  να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις επιμετρήσεις  των εκτελεσθεισών εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης.  Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Έγκριση έλαβε και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τουέργου «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου» του Δήμου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 24.800,00€. Ωςανάδοχος αναδείχθηκε ο Χαντζόπουλος Γεώργιος. Το πρωτόκολλο για την προσωρινή παραλαβή του έργου στάλθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου.