Την εκ νέου έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου αυξάνοντας τα έξοδα και τα έσοδα κατά ένα εκατομμύριο.

Αναλυτικότερα, έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις πιο πάνω σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2023 έχουν ως εξής: α) Τα τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 7.789.982,35 € και αναλύονται σε: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 227.000 €. Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι κεφαλαίων – έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία) 32.000,00 €. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα θα ανέλθουν στο ύψος των 1.844.964,00 €. Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 398.320,00€. Φόροι και εισφορές αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 91.000,00 €. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη μεταξύ άλλων των γενικών αναγκών, των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, των λειτουργικών αναγκών της Μαθητικής Εστίας καθώς και των δαπανών προνοιακών επιδομάτων αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 5.068.258,35 €.

Τα λοιπά τακτικά έσοδα προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 128.440,00 €.

β) Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 16.054.923,44 € και αναλύονται σε: Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 25.650,70 €.  Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 800.415,48 €.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), πρόγραμμα «Θησέας», ΕΣΠΑ, από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π., αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 15.083.357,26 € ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων.

Από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες ποσό 7.500,00 €. Από προσαυξήσεις πρόστιμα – παράβολα όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 86.000,00 €. Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 52.000,00 €.

γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 145.620,69 €.

δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2023 και ανέρχονται στο ποσό των1.640.682,29 €.

ε) Στον προϋπολογισμό του 2023 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό, που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 2.940.015,00 €. στ) Το χρηματικό υπόλοιπο σύμφωνα με τον μήνα κατάρτισης (Αύγουστος 2022) θα είναι5.223.299,16 ευρώ.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2023 στο ύψος των 4.386.784,48 €.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των1.249.168,20 €. Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά & τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.067.473,39 €. Οι φόροι και τα τέλη στο ποσό των 94.810,00 €.

Τα λοιπά γενικά έξοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 521.703,50€. Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 313.314,61€. Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφικής ύλης, καυσίμων, δομικών υλικών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού, υδραυλικού υλικού, βιβλίων, χαρτικών κ.λ.π.) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό 1.095.281,03€.

Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στο Δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ., τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου καθώς και την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 657.621,37€.

Λοιπά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 74.000,00 €. Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθούν κατά το επόμενο έτος7.600.731,93 €. Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση είτε από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων (ΕΣΠΑ , ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π.), η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 11.260.9362,04€.

Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 426.433,11€. Για τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) θα διατεθούν 4.700,00€. Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπαλλήλων, αιρετών, παραστατικά προμηθευτών αγαθών, παροχών υπηρεσιών καθώς και παραστατικά από πληρωμές επενδυτικών δαπανών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός του προηγούμενου οικονομικού έτους, θα ανέλθουν στο ποσό των 454.833,79€.

Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών και οι οποίες ουσιαστικά δεν αποτελούν έξοδα για το Δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς θα ανέλθουν στο ποσό των 2.558.500,00€. Ο λογαριασμός «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» αφορά απαιτήσεις του Δήμου οι οποίες όμως προβλέπεται ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν επειδή ορισμένοι οφειλέτες καθίστανται επισφαλείς και οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.389.229,28€.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: Το σύνολο των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στα 34.417.246,90 ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων αναμένεται να ανέλθει στα 34.417.246,90 ευρώ. Το αποθεματικό θα ανέλθει στα 261.730,17 ευρώ.