Συνολικός προϋπολογισμός 217.000 €

Σύντομα ο διαγωνισμός

Δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό πρόκειται να προκηρύξει ο Δήμος Αγράφων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 216.988,20 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κύριο κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών εντός του Δήμου στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να χαίρονται το παιχνίδι με ασφάλεια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ως εξάντλησης του συμβατικού ποσού. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ο Δήμος Αγράφων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) κατά 207.000,00 € με ΦΠΑ 24%, καθώς και από ιδίους πόρους σύμφωνα με την απόφαση οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων κατά 9.988,20,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγράφων.