Ανανέωση των συμβάσεων μέχρι το 2023 για το Κέντρο Κοινότητας Αγράφων

0
1394

Παράταση τριών (3) ετών θα λάβουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγράφων  και όχι πέρα της 31-12-2023, λόγω παράτασης της χρηματοδότησης του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» με συνολικό κόστος 328.320,00€. Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αγράφων και το οποίο στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος στη Δυτική Φραγκίστα του Δήμου Αγράφων, εποπτεύεται από την Ομάδα Έργου που έχει συσταθεί στο Δήμο και έχει στελεχωθεί από τρία άτομα (δύο κοινωνικούς λειτουργούς και ένα επιπλέον άτομο-βοηθητικό προσωπικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος σίτισης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δύο ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί με διάρκεια σύμβασης 1-7-2017 έως 31-8-2023 έχουν συνολικό κόστος 93.600,00€ έκαστος και ένα άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υπεύθυνος Σίτισης/ Βοηθητικό Προσωπικό με την ίδια διάρκεια σύμβασης συνολικού κόστους 84.600,00 €. Οι λοιπές δαπάνες του Υποέργου αυτού ανέρχονται στο ποσό των 54.720,00 €.