Αγράφων Ορίστηκε ανάδοχος

Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων η απόφαση της Επιτροπής του ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 42.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «Βαλεντίνη Φούκα του Ιωάννη», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα οκτώ επί τοις εκατό (38,00%), διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα.