Βελτιώνεται η πρόσβαση στο Μουσείο Βίνιανης

2463

Σε συνεχείς εργασίες βρίσκονται τα Μουσεία της Ευρυτανίας. Σειρά έχει το Μουσείο Βίνιανης, καθώς η πρόσβασή του σε αυτό, καθιστούσε δύσκολη την μετάβαση των επισκεπτών στο χώρο του παλιού σχολείου της Βίνιανης όπου στεγάζεται. Ειδικότερα, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» Δήμου Αγράφων αναδόχου Ρούμπα Αριστείδη ΕΔΕ, με καταληκτική ημερομηνία εργασιών την 4-3-2019 (συμβατική προθεσμία 90 ημέρες). Έγκριση έλαβε και η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος C16/20 για παραγωγή σκυροδέματος από συγκρότημα παραγωγής την κατηγορίας C16/20 της εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. καθώς επίσης και η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος C16/20 για παρασκευή επί τόπου του έργου και ενσωμάτωση στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» Δήμου Αγράφων, με την προϋπόθεση ότι θα διαπιστωθεί εκ νέου η ποιότητά τους με λήψη δοκιμίων και έλεγχο αποτελεσμάτων της αντοχής τους. Μετά τον έλεγχο των συνημμένων Τεχνικών Φυλλαδίων και Πιστοποιητικών και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, εγκρίθηκαν τα παρακάτω υλικά για ενσωμάτωση στο έργο του θέματος: Δομικό πλέγμα και χάλυβας οπλισμού (SOVEL, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε). Η ανωτέρω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο, ως την οριστική παραλαβή του έργου, της ευθύνης για την τήρηση της ποιότητας των ενσωµατωµένων υλικών.