Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο Διπόταμα – Καστανούλα της Π.Ε. Ευρυτανίας

2928

Με την 28-2-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ενεκρίθη το έργο για την Βελτίωση του οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου από το Δήμο Καρπενησίου, µε χρηματοδότησή του από την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τι θα περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά σε δρόμο, ο οποίος αποτελεί τμήμα του υφιστάμενου δρόμου ΔΙΠΟΤΑΜΑ – ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ-ΚΑΣΤΑΝΕΑ, μήκους 6+805 χλμ. και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες βελτίωσης του σε μικρό τμήμα του με την κατασκευή 4 σωληνωτών οχετών, τάφρου αποχέτευσης ομβρίων στο τμήμα αυτό και χαλικόστρωση. Πιο συγκεκριμένα, για την βελτίωση της  οδού θα γίνουν κατά τόπους διαπλατύνσεις με την σύγχρονη κατασκευή μικρών τοιχίων για την αντιστήριξη των πρανών όπου απαιτείται. Για την αποχέτευση των υδάτων που συλλέγονται από τις τάφρους αποχέτευσης προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικής τάφρου ή τσιμεντένιων ρείθρων και τσιμεντένιων σωληνωτών οχετών ενώ λήφθηκε η μέριμνα ώστε να διατηρηθούν τα υφιστάμενα τεχνικά έργα στο τμήμα που δεν θα γίνουν επεμβάσεις. Οι σωληνωτοί οχετοί θα δημιουργήσουν ένα πλήρες αποχετευτικό δίκτυο της υπό μελέτη οδού ώστε τα όμβρια να διοχετεύονται γρήγορα εκτός του καταστρώματος της οδού περιορίζοντας, έτσι, τις ζημιές στο ελάχιστο. Όλοι οι οχετοί θα είναι υπό επίχωση.  Τα επιχώματα που θα χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό θα προέρχονται από τις θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για τη βελτίωση του δρόμου.

Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Προυσού Δήμου Καρπενησίου και θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Καρπενησίου (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Δύο θα είναι τα μέλη που θα οριστούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους και θα είναι οι εξής: Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της ΔΤΕ Ευρυτανίας ως πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Παπαροιδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου, υπάλληλο της ΔΤΕ  Π.Ε. Ευρυτανίας και Πεταρούδη Δημήτριο υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή τον Βονόρτα Παναγιώτη του Φωτίου, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.