Για δεύτερη φορά δεν συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Αγράφων

4009

Για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγράφων, συζήτησε εκτός των άλλων το περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, που πραγματοποιήθηκε στο Κερασοχώρι, στις 16 Οκτωβρίου 2017.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Αγράφων, κ. Κωνσταντίνος Τάκης,ανέφερε μεταξύ άλλων: Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως: τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, επιστημονικών συλλόγων και φορέων, τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεων και συλλόγων γονέων, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες, ενώ στην Επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο Δήμο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

  • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
  • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερόμενων.

Παρότι είναι προαιρετικό, συνιστάται η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικού κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ’ αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγράφων με την αριθμ.1919/27-03-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό κατάστημα καλούσε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 13.04.2017, όπου δεν εκδήλωσε κανένας ενδιαφέρον. Ο Δήμαρχος επανήλθε με την αριθ.πρωτ.7800/03.10.2017(δεύτερη πρόσκληση) που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 15.10.2017, όπου και πάλι κανένας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Mε βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται η αδυναμία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και δεδομένου ότι αυτή διατυπώνει τη γνώμη της κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω ενέργειες συγκρότησής της.

Μετά από διαλογική συζήτηση του σώματος του ΔΣ Αγράφων, διαπιστώθηκε όντως η αδυναμία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αντίθετη γνώμη εξέφρασε ο κ. Κατσιφός, ο οποίος πρότεινε όπως γίνουν εκ νέου προσπάθειες συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής η οποία να έχει και θεσμικές αρμοδιότητες. Στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία οι δύο προτάσεις, η πρόταση του εισηγητή και η πρόταση του κ. Κατσιφού και τελικά η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ ψήφισε την πρόταση του κ. Τάκη.