Δύο άγονες πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες εκποίησης αδρανών υλικών
πραγματοποιήθηκαν και για το λόγο αυτό η Προϊσταμένη της Κτηματικής
Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική
φανερή δημοπρασία εκποίησης αδρανών υλικών με τους όρους και τις
υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης.
Η συνολική ποσότητα προς εκποίηση ανέρχεται σε εννιά χιλιάδες τετρακόσια
εξήντα πέντε κυβικά μέτρα (9.465,00 κ.μ.) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Καρπενησίου,
Ποταμιάς, Προυσού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Καρπενησίου, στις θέσεις με
αναλυτικές συντεταγμένες που περιγράφονται στο Παράρτημα της αρχικής
διακήρυξης, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δύο ευρώ ανά κυβικό
μέτρο(2,00 € / κ.μ.).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και
από10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας
Ευρυτανίας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως
09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.