Συμβολαιογράφο όρισε ο Δήμος Καρπενησίου και συγκεκριμένα την κα. Νίνα Οικονόμου του Ξενοφώντος με σκοπό τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου επενδυτικού δανείου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού. Αναλυτικότερα, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τους όρους για τη λήψη  επενδυτικού  τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”. Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο ποσού  1.598.335,48€ θα χορηγηθεί στο Δήμο Καρπενησίου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστό 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(ΕΤΕπ) και 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου “Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου “ενταγμένου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι “. Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο Καρπενησίου  κ. Σουλιώτη Νικόλαο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.