Σε επιπλέον δέσμευση ποσού 180.000,00€ προβαίνει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 520.000,00€με υπάρχουσα πίστωση 340.000,00€. Ειδικότερα, στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 έχει εγγραφεί το έργο “Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου” προϋπολογισμού 340.000,00€.Μετά την εκπόνηση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 520.000,00€. Για το λόγο αυτό η εκτελεστική επιτροπή προέβη σε αναμόρφωση ενίσχυση του κωδικού με το ποσό των 180.000,00€ (ή όποιο ποσό απαιτηθεί μετά την δημοπράτηση του έργου) για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου το έτος 2022.