Δήμος Καρπενησίου: Σύσταση επιτροπής για τον βιολογικό καθαρισμό

2572

Την δημιουργία επιτροπής για την εκτίμηση οικοπέδου για βιολογικό καθαρισμό αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την 21-1-2019 απόφασή του στην 2η Τακτική δημόσια συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: ‘’Για την υλοποίηση του έργου “Αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων Ποταμιάς” απαιτείται χώρος για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού και για αυτό ο Δήμος έπρεπε να προβεί στην εξεύρεση ακινήτου κατάλληλο ως προς την θέση, εμβαδόν και απόσταση για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού. Μετά την αναζήτηση διαφόρων ακινήτων για την επίτευξη του σκοπού μας, και αφού διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία στην κυριότητα του Δήμου Καρπενησίου αλλά ούτε δημόσια δασική έκταση που να ζητήσουμε την παραχώρησή της και να μας εξυπηρετεί για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού καταλήξαμε ότι το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Άγγελου Γιαννακόπουλου εκτάσεως 1533,85τμ που βρίσκεται στη θέση “Στενό” στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου είναι το μόνο κατάλληλο που πληροί τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του παραπάνω έργου μας.’’

Η διαδικασία

Mε απόφαση του δημάρχου συγκροτείται επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η καταμέτρηση και εκτίμηση της αξίας ακινήτου προς αγορά, η εκτίμηση αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης, την ανώτατη εμπορική αξία και την αντικειμενική αξία του ακινήτου που θα έχει σαν αφετηρία τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του και τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Σύσταση επιτροπής

Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό Συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Επίσης ο Δήμαρχος ορίζει και γραμματέα της επιτροπής υπάλληλο του Δήμου. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αγοράς αγροτεμαχίου εκτάσεως 1533,85τμ που βρίσκεται στη θέση “Στενό” στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου ιδιοκτησίας Άγγελου Γιαννακόπουλου με σκοπό την υλοποίηση του έργου “Αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων Ποταμιάς” για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού. Κρίθηκε ότι το παραπάνω ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο που πληροί τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Επίσης, όρισε μέλη της επιτροπής εκτίμησης του ανωτέρω ακινήτου τον αντιδήμαρχο κ. Βονόρτα Δημήτριο ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ.Ίβρο Ιωάννη, τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού κ.Μπούρα Βασίλειο με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ.Κουτρομάνο Ταξιάρχη. Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου καθώς και γραμματέας της επιτροπής.