Στην αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης έργου ΑΠΕ συνολικού ποσού 2.018.410,00€ προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης της ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αποτελείται από τα εξής 3 υποέργα:

Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου»

Υποέργο 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999 KW για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (Α.Π.Ε.) του Καρπενησίου».

Υποέργο 3 «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης θα ακολουθήσει Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και  του Προϋπολογισμού και την εγγραφή του ποσού σε έσοδα και έξοδα για την υλοποίηση των τριών υποέργων της Πράξης.