Στο μόνιμο διορισμό τριών υπαλλήλων προχώρησε ο Δήμος Αγράφων αναδρομικά από την ημερομηνία της πρόσληψης τους με βάση τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.. Οι επιτυχόντες τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Συγκεκριμένα, ο Καψάλης Πέτρος Κωνσταντίνος τοποθετήθηκε στη θέση ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, ο Τσιριμώκος Μιλτιάδης του Αθανασίου στη θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ο Μάκκας Αθανάσιος του Σταύρου στη θέση ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Οι ως άνω διορισθέντες είχαν προσληφθεί από το Δήμο Αγράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, βάση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέχεια με διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, παρατάθηκαν αυτοδίκαια από τη λήξη τους  και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων και κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019. Με βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προβλέπονται και δεσμεύονται οι απαραίτητες πιστώσεις καταβολής των δαπανών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για το οικονομικό έτος 2019, με ανάλογη πρόβλεψη και για τα επόμενα οικονομικά έτη.