Η Αρχή Συμβάσεων «αδειάζει» τη Διεύθυνση Υποδομών για τoν διαγωνισμό των 200 εκατ.

Στο γεγονός ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού για το οδικό έργο Λαμία-Καρπενήσι αποκλείει με αρκετές από τις διατάξεις της τη συμμετοχή μικρότερων εταιρειών που συστήνουν κοινοπραξία, αναφέρεται η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)σε σχετική της απόφαση. Μάλιστα, σε πολλά σημεία της γνωμοδότησής της η Αρχή φαίνεται να «αδειάζει» ουσιαστικά την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών, η οποία είχε την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού. Ουσιαστικά, η Αρχή δικαιώνει την προδικαστική προσφυγή των τεσσάρων κατασκευαστικών εταιρειών 6ης τάξης που είχαν συστήσει κοινοπραξία για τη διεκδίκηση της κατασκευής του έργου με εκτιμώμενη αξία 200 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Θυμίζουμε ότι οι εταιρείες Δομική Κρήτης, ΕΡΕΤΒΟ, ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ και ΕΚΤΕΡ κατέθεσαν τον περασμένο Ιούνιο προδικαστική προσφυγή, αμφισβητώντας τις διαδικασίες και τους όρους του διαγωνισμού.

«Όλες διαθέτουν επάρκεια»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Αρχή στην απόφασή της, οι τέσσερις εταιρείες θεμελιώνουν εύλογο ενδιαφέρον για να μετάσχουν στον διαγωνισμό. Και αιτιολογεί την απόφασή της λέγοντας ότι και οι τέσσερις διαθέτουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στην διεκδίκηση του συγκεκριμένου έργου.
Εκτός των άλλων θυμίζουμε ότι η κοινοπραξία στην προσφυγή της έκανε λόγο για παρεμπόδιση της συμμετοχής της στο διαγωνισμό «λόγω διάφορων μη νόμιμων διατάξεων της διακήρυξης, οι οποίες είναι και δυσανάλογες του δημοπρατούμενου αντικειμένου». Για το συγκεκριμένο θέμα η ΕΑΔΗΣΥ αναφέρει ότι ενώ με το άρθρο 17.3 (α) της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται η σωρευτική κάλυψη των προβλεπόμενων απαιτήσεων, στη συνέχεια με το άρθρο 17.3 (β) ως προς την ποσοστιαία καθορισμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας, «απαιτείται να συντρέχει αυτοτελώς σε κάθε ένα μέλος της ένωσης (εταιρειών) η εμπειρία αυτή».

Υπολογίζεται σωρευτικά η ύπαρξη τεχνικής εμπειρίας


Στο πλαίσιο της προδικαστικής προσφυγής προβάλλεται και ο ισχυρισμός των τεσσάρων εταιρειών, ότι η αρχή διενέργειας του διαγωνισμού «επιχειρεί να υπερασπιστεί τον αποκλεισμό όλων των ενώσεων οικονομικών φορέων που δεν ανήκουν στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ, ανεξαρτήτως εάν έχουν τα προσόντα αθροιστικά να εκτελέσουν το δημοπρατούμενο έργο». Για το παραπάνω θέμα η ΕΑΔΗΣΥ δέχεται τα εξής: ότι οι υποψήφιες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 14 μηχανικούς με 12ετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας και 12 μηχανικούς με 9ετή εμπειρία και ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται σωρευτικά από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτήν. Προσθέτει επίσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε σε κοινοπραξία θα πρέπει να διαθέτει αθροιστικά την εμπειρία την τελευταία τριετία για τη βασική κατηγορία που υπάγεται ένα έργο (οδοποιία) και 25% του κύκλου εργασιών για τη ζητούμενη δυναμικότητα της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της απόφασής της η Αρχή θεωρεί ως μη αιτιολογημένη και καταχρηστική την απαίτηση όπου για να πληροί κάποιος τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, θα πρέπει αυτά να ισχύουν για κάθε μέλος της ένωσης εταιρειών ξεχωριστά. Για την πρόβλεψη της διακήρυξης του διαγωνισμού ότι ο υπολογισμός της χρηματοοικονομικής ικανότητας και της τεχνικής εμπειρίας, ειδικά σε περίπτωση κοινοπραξίας θα υπολογίζεται αυτοτελώς με βάση την ικανότητα κάθε μέλους πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, η ΕΑΔΗΣΥ τοποθετείται λέγοντας ότι «δεν είναι πρόσφορη και βαίνει εκτός των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής». Τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως «δυσανάλογα δυσμενή», λέγοντας ότι εισάγει υψηλότερες απαιτήσεις για τη συμμετοχή συμπράξεων εταιρειών. Με βάση τα παραπάνω, η Αρχή δέχεται την προδικαστική προσφυγή, προχωρά σε ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διακήρυξης του διαγωνισμού, ενώ ορίζει και την επιστροφή του παραβόλου που κατέβαλε η κοινοπραξία για να συμμετάσχει σε αυτόν.

(Πηγή: constructionmag.gr/ Γιώργος Λαμπίρης, Build)