Ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε η πρόταση της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αγράφων», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». Το πρόγραμμα σχετίζεται με την ολοκλήρωση/εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές).

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

1. την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).

2. Την Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.

3.Την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας)κρίσιμων υποδομών, καθώς και οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων (αρχαιολογικές εργασίες, δράσεις ΑΠΕ κλπ.) Επίσης, οι «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» είναι υποχρεωτικόυποέργο.

Οι δράσεις για το Δήμο Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων θα συμμετάσχει στην πρόσκληση με σκοπό αρχικά την Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε Κρίσιμες Υποδομές του Δήμου Αγράφων προϋπολογισμού 36.128,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Μετά τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο των κρίσιμων υποδομών του Δήμου θα καθοριστούν εκείνες που χρήζουν Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο και στη συνέχεια θα καθοριστούν αυτές που χρήζουν άμεσα Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού και Υλοποίησης. Επίσης η πρόταση περιλαμβάνει «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» προϋπολογισμού 9.920€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.