Εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για το 2019

3301

Την έγκριση του Συμβουλίου της έλαβε η 1η Αναμόρφωση της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. Σύμφωνα με τον πίνακα στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2019, τα συνολικά έξοδα της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ ανέρχονται στο ποσό των 1.207.612,45 €, ενώ το σύνολο των εσόδων από τις ανέρχεται σε 917.612,45€. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 290.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο. Μετά από την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 1.207.612,45 €, των εσόδων στο ποσό των 1.207.612,45 € και ως αποθεματικό το ποσό των 3.926,46 €. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός εξαμήνου αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.