Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της εθνικής οδού στην Ανατολική Φραγκίστα

2078

Με την 11-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 04-12-2018 πρακτικό II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και με τα συνημμένα στοιχεία 2ο Πρακτικό Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. Συγκεκριμένα ύστερα από την διενέργεια διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Δημαρχείου στη Δυτική Φραγκίστα επιλέχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου αυτού. Ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση του αποτελέσματος και έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, στον οικονομικό φορέα «Γρανίτσας Παναγιώτης του Σπυρίδωνος», ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο και είκοσι επτά εκατοστά (42,27%) επί τοις εκατό των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 201.477,70€, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.