Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων, δια περιφοράς για την αποφυγή διάδοσης του covid -19. Δεκαεννιά (19) ήταν τα θέματα για τα οποία συζήτησαν οι σύμβουλοι και έλαβαν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Τα θέματα αφορούσαν εγκρίσεις σύναψης και σχεδίων προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση των έργων «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέϊκα», «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τριδένδρου» και «Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο (Α΄ΦΑΣΗ)», αλλά και οι εξουσιοδοτήσεις κ. Δημάρχου για τις υπογραφές τους και τον ορισμό μελών στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης. Επίσης συζητήθηκε η προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καρπενησίου για το αποφρακτικό μηχάνημα MERCEDES – BENZ 1426 LS, η αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης, η έγκριση παραχώρησης κτιρίου για τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Γρανίτσας, η αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» λόγω παράτασης λειτουργίας της Δομής, καθώς και η έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020. Ακόμη, συζητήθηκε η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής. Αποφάσεις λήφθηκαν ακόμη για την αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων», καθώς και για την αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγράφων. Οι σύμβουλοι συζήτησαν επίσης περί της δυνατότητας από τον Δήμο Αγράφων για ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Κρέντης στην Δάφνη Ευρυτανίας σε ότι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες συντήρησής του και για την καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίων στη θέση «Άνω Πάτημα» Τ.Κ. Λιθοχωρίου, στη θέση «ΣΜΑ» Τ.Κ. Βίνιανης και στη θέση «Βλάχου» Τ.Κ. Βαλαώρας του Δήμου Αγράφων. Τέλος αποφάσεις λήφθηκαν και για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων του Δήμου Αγράφων με τη διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, καθώς και για την εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην Δυτική Φραγκίστα.