Έως 26 Ιουνίου οι προσφορές για το διαγωνισμό
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο Δήμος Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα για την πράξη«Εξοπλισμός Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Εξοπλισμός κτιριακής εγκατάστασης», εκτιμώμενης αξίας 28.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2: «Τεχνολογικός εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 14.550,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3:«Υπηρεσία ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό»,εκτιμώμενης αξίας 51.608,94€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 116.943,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 93.308,94 ΦΠΑ : 22.634,14.).Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η εγγύηση και η καταληκτική ημερομηνία
Ως Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η Ιουνίου 2022 & ώρα 15.00 μ.μ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2022 & ώρα 23.30μ.μ. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επίτης αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων που υποβάλλουνπροσφορά. Για το σύνολο των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 1.886,18€. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νααπευθύνονται στο Δήμο Καρπενησίου, καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2237350033, 22373-50079 αρμόδιοι υπάλληλοι Σωτ. Τομαρά, Κων. Καρέτσος), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.