Η αίτηση χρηματοδότησης στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων του Καρπενησίου

3521

Το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσκλησή του καλεί τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις. στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και έχει ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στην πρόσκληση καθορίζεται «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο)» το οποίο διαμορφώθηκε με τα εξής κριτήρια:

 • Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%
 • Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%
 • Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00 €

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για το Δήμο Καρπενησίου είναι 53.400,00 €.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι :

 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων.
 • Συναφείς δράσεις όπως :
 • Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου.
 • Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης

Με αφορμή την έκδοση της ως άνω Πρόσκλησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπονήθηκε η αρ.41/2018 μελέτη η οποία είναι προσαρμοσμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Α)   1ο Δημοτικό Σχολείο  Καρπενησίου

 1. Ανακατασκευή στέγης τριών (3) κτιρίων του Σχολείου εμβαδού 480 μ2 περίπου  με τσιμεντένια κεραμίδια.
 2. Κατασκευή υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή τραπεζοειδούς διατομής καθώς και κυκλική ηλεκτροστατικά βαμμένη.

3.Αποξήλωση και ανακατασκευή με τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου  μπροστά στην είσοδο των Νηπίων για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων εμβαδού 35 μ2 περίπου.

 1. Αποξήλωση και επισκευή μεμβράνης επιστέγασης της στέγης των κτιρίων Σχολείου.

Β)  4ο Δημοτικό Σχολείο  Καρπενησίου

 1. Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο Δημοτικού Σχολείου με κλίση 5%.
 2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας από σιδηροσωλήνες 1,2’ .
 3. Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην είσοδο Νηπιαγωγείου με κλίση 5%.

Γ)   2ο Δημοτικό Σχολείο  Καρπενησίου

 1. Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης ανύψωσης καροτσιού ΑΜΕΑ ( ασανσέρ) ανοικτού τύπου στον αύλειο χώρο του Σχολείου.
 2. Κατασκευή κατάλληλης πρόσβασης στην εγκατάσταση ανύψωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Δ)  Ειδικό Σχολείο  Καρπενησίου

 1. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από μεταλλικούς κοιλοδοκούς 80χ80 μήκους

23,0 τμ περίπου επενδυμένη με «μπακλαβωτή» λαμαρίνα (κριθαράκι) στην

είσοδο του  Ειδικού Σχολείου με κλίση 5% περίπου.

 1. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σύνθετου σχεδίου

μήκους 46 τμ .

 1. Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών τμημάτων και κιγκλιδωμάτων της

ράμπας ΑΜΕΑ.

Ε)   1ο Γυμνάσιο  Καρπενησίου

 1. Ανακατασκευή στέγης βρυσών Γυμνασίου-Λυκείου εμβαδού 15,0 μ2 περίπου με τσιμεντένια κεραμίδια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Καρπενησίου» είναι 74.400,00 € με το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση , στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ΄ολοκλήρου, (53.400,00€ για το Δήμο Καρπενησίου) το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά των 21.000,00 € που προκύπτει. Σ΄αυτή την περίπτωση πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι υπόλοιποι πόροι.

Για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και  δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών  κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», συζήτησε και ψήφισε το ΔΣ Καρπενησίου.