Καινούριο χειρουργικό τραπέζι προμηθεύεται το Νοσοκομείο Καρπενησίου

3166

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια νέας Χειρουργικής Τράπεζας Γενικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη προμήθεια θα διενεργηθεί για την κάλυψη των αναγκών της χειρουργικής μονάδας του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ενώ οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, από 23-3-2019 ημέρα Σάββατο μέχρι και 25-4-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 3-5-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.