Και ο Δήμος Καρπενησίου εκχωρεί στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ την αποκομιδή και διαχείριση ογκωδών αποβλήτων

5426
  • Εγκρίθηκε το μετοχικό κεφάλαιο των 8.500 ευρώ προς το ΦοΔΣΑ Στερεάς
  • Ορίστηκε εκπρόσωπος του Δήμου Καρπενησίου στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ

Μετά το Δήμο Αγράφων και ο Δήμος Καρπενησίου εκχωρεί προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., την αρμοδιότητα της αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων του Δήμου Καρπενησίου και της μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κ.α), η οποία ανήκει στους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007, και τις ΚΥΑ 50910/2727/2003 και 2527/2009. Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να υποβάλει πρόταση για λογαριασμό του Δήμου, για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.

Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Καρπενησίου, ψηφίστηκε η παραπάνω εκχώρηση, αλλά και η έγκριση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στο Δήμο, ποσού 8.380,00 € στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

H αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε ότι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ “Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ” που προήλθε από τη μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, έχει προβεί στις απαιτούμενες από τη νομοθεσία πράξεις δημοσιότητας, έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάληψη της ευθύνης της αποκομιδής και διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αποβλήτων των δήμων της Περιφέρειας Στερεάς. Οπότε εισηγήθηκε τη συμμετοχή και του Δήμου Καρπενησίου, καταβάλλοντας το παραπάνω ποσό.

Επιπλέον, λόγω της απουσίας του Δημάρχου κ. Σουλιώτη Νικολάου στο Εξωτερικό, στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α που θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη της Αλιάρτου θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Καρπενησίου, ο αντιδήμαρχος κ. Χαλκιάς Παντελής.