Καμιά μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων

0
1788

Στη γνωμοδότησή του επί της προτάσεως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Aντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κίτσιος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 12-10-2018 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020» και σύμφωνα με τις διατάξεις του αντίστοιχου νόμου, το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα Δημοτικά Συμβούλια γνωμοδοτούν επί των προτάσεων των Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 το Ν.3966/2011.

Με το από 17-10-2018 έγγραφό της η Β/θμια Εκπαίδευση Ευρυτανίας μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει πρόταση για οποιαδήποτε μεταβολή (Ιδρύσεις – καταργήσεις – συγχωνεύσεις), των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ – ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Αγράφων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τα έγγραφα του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, ομόφωνα γνωμοδοτεί όπως, οι σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων για το σχολικό έτος 2019-2020, θα παραμείνουν και θα λειτουργήσουν, χωρίς καμία μεταβολή.