Σήμερα ημέρα Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση Δήμου Καρπενησίου και ώρα 18:00 έως 21:00 δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Έξι (6) είναι τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Καρπενησίου 2020-2023, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος –Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021, την έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019, την έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 και την εκμίσθωση υδρομύλου στη θέση «Μυλοκάλανος» στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού. Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email.