Το κλείσιμο ενός αδρανούς τραπεζικού του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων, αλλά και τη μεταφορά του υπολοίπου 403,53€ στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός του Δήμου παραμένει σε ενέργεια, αλλά δε χρησιμοποιείται -είναι αδρανής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι Φορείς οφείλουν να προβαίνουν στο κλείσιμο των αδρανών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και των λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παράλληλα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, ζητήθηκε από το Δήμο να επισπεύσουν τις διαδικασίες κλεισίματος των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών που αντιστοιχούν στην Υπηρεσία με άμεση σχετική ενημέρωση (μέσω ΙΡΙΔΑΣ) για το πλήθος των λογαριασμών που έκλεισαν. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε την κ. Διαμάντω Βλάχου (Δημοτικό Ταμία), ως αρμόδια υπάλληλο για να προχωρήσει στη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικασίας απαιτηθεί προκειμένου να κλείσει ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός που βρίσκεται σε αδράνεια.