Κοινοτικό αναψυκτήριο στη Βούλπη θα κατασκευάσει ο Δήμος.

3417

Ο ∆ήµος Αγράφων αποφάσισε την κατασκευή ενός αναψυκτηρίου στην Βούλπη και προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ».

Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 112.200,00€  µε ΦΠΑ (24%), το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και περιλαμβάνει την  κατασκευή ισόγειου καταστήματος στην Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Αγράφων (ΣΑΤΑ 2018 ,2019), ενώ προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 9/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.800,00€ και ισχύ τουλάχιστον  εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.