Μέχρι χτές την Τετάρτη οι ενστάσεις για τους παιδικούς σταθμούς

0
1678

Στις 27/7/2019 τα οριστικά αποτελέσματα
Χθές, Τετάρτη 17/7/2019 και ώρα 24:00 ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής των ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες σχετικά με αποτελέσματα των παιδικών σταθμών που ξεκίνησε από τις 13/7/2019. Οι ενστάσεις έπρεπε να υποβάλλονται από τις αιτούσες μόνον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πρόσβαση στην Εφαρμογή
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET. Μετά την εξουσιοδότηση στον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την προσπέλαση των στοιχείων σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, μεταφέρεστε σε οθόνη που αφορά την ένσταση. Μετά την Υποβολή της ένστασης δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι 3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων έληξε στις 24:00 της 17/7/2019
Οριστικά αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21/7/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.eetaa.gr, και στο τηλέφωνο 22373-50039.