Μέχρι 1η Οκτωβρίου η νέα παράταση στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020’’.

2018

Στην 4η τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ‘’1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ουσιαστικά άλλαξε η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 01/10/2018. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 13850/14-12-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως ισχύει κάθε φορά.