Στην επισκευή του συστήματος επεξεργασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών και στην επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό οι πολίτες να κολυμπούν με ασφάλεια στα νερά του κολυμβητηρίου. Παράλληλα ο Δήμος προετοιμάζεται και για τον χειμώνα, διασφαλίζοντας την λειτουργία της αποπάγωσης των πεζοδρομίων για την διέλευση μέσω αυτών των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για «Επισκευή συστήματος επεξεργασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών και επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων (αποπάγωση πεζοδρομίων) στην εταιρεία με την επωνυμία «YAROM IKE» Υδραυλικές Εγκαταστάσεις έναντι συνολικού ποσού 2.503,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά  την  υποβολή  τιμολογίου  από  τον  προμηθευτή  και  την  προσκόμιση  των  νομίμων δικαιολογητικών.