Στη μίσθωση μηχανήματος για την επισκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Λιθοχωρίου στην Δ.Ε. Απεραντίων προβαίνει ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητας. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Απόστολος Ζαχαράκης «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού 3.751,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η υπηρεσία αφορά την εκμίσθωση εκσκαφέα ερπυστριοφόρο με χειριστή και την εργασία 55 ωρών, για την επίλυση του προβλήματος σχετικά με το δίκτυο αποχέτευσης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.