Ποιους αφορά

Σε αλλαγές προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου μετακινώντας και τοποθετώντας σε οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. επτά (7) υπαλλήλους του Δήμου, για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων οργανικών μονάδων οφείλουν να μεριμνήσουν για την ομαλή μετάβαση στα νέα καθήκοντα των αναφερόμενων υπαλλήλων. Επίσης οι υπάλληλοι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (απόκτηση κωδικών, ενημέρωση συναδέλφων κλπ). Η απόφαση αυτή έχει τεθεί σε ισχύει από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 έως την τροποποίησή της ή την κατάργησή της με άλλη.

Ποιοι μετακινούνται

Η απόφαση αυτή επηρεάζει τους εξής υπαλλήλους: Την Σπυριδούλα Καλύβα με την παρούσα απόφαση της ανατίθενται καθήκοντα Αναπληρωτή Ταμία και Αναπληρωτή Διαχειριστή του Δήμου Καρπενησίου. Για δύο (2) μήνες θα ασκεί παράλληλα τα καθήκοντα που της είχαν ανατεθεί με την Απόφαση Δημάρχου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Την Καλλιόπη Τσιγαρίδα του Εμμανουήλ, παύοντάς την από τα καθήκοντά της στο Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην υπάλληλο ανατίθενται επίσης καθήκοντα στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων σχετικά με τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου. Η αναφερόμενη υπάλληλος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Εισπράκτορα που της ανατέθηκαν με την Απόφαση Δημάρχου. Τον Ιωάννη Θανασιά, ο οποίος θα εξακολουθεί να ασκεί παράλληλα καθήκοντα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων &Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας για την ενημέρωση του υπαλλήλου που θα τον αντικαταστήσει. Η υπάλληλος Αμαλία Γιαννοπούλου, υπάλληλος στο Μητρώο Αρρένων, πέραν των άλλων καθηκόντων της στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σε περίπτωση απουσίας της τα καθήκοντά της, εκτός του Μητρώου Αρρένων, ασκεί η υπάλληλος Βασιλική Μήτσιου. Στην υπάλληλο Θεοδώρα Γεωργαλή, ανατίθενται τα καθήκοντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών σχετικά με το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο, παράλληλα με τα καθήκοντα του Εισπράκτορα που της έχουν ανατεθεί με την Απόφαση Δημάρχου. Στην υπάλληλο Βασιλική Μήτσιου ανατίθεται η υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» πέραν των εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όλων των εγγράφων της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και στον υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. Λεωνίδα Μπαρλά τα καθήκοντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων σχετικά με τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου.