Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017, ορίζεται ότι : «Οι ορεινοί Δήμοι, οι Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των Δημοτικών ή Κοινοτικών τους Ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α..  Για τις πιο πάνω παροχές θα πρέπει να υπάρχει αφενός πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου και αφετέρου αίτηση των ενδιαφερομένων (για σίτιση ή διαμονή ή και για τις δύο αυτές περιπτώσεις).

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την αίτηση από την ΕΛΜΕ Ευρυτανίας με την οποία ζητείται, στα πλαίσια του ως άνω νόμου, η χορήγηση δωρεάν σίτισης για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία αυτής στο Δήμο Αγράφων, καθώς και την αίτηση από την ΕΛΜΕ Ευρυτανίας, με την οποία γίνεται γνωστός ο αριθμός των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να σιτιστούν δωρεάν, ειδικότερα στην μαθητική εστία Κερασοχωρίου δεκατέσσερα (14) άτομα και στην μαθητική εστία Γρανίτσας είκοσι πέντε(25) άτομα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση παροχής δωρεάν σίτισης στις μαθητικές εστίες Κερασοχωρίου και Γρανίτσας του εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμους και αναπληρωτές καθηγητές) Β/θμιας εκπαίδευσης, όπου υπηρετούν ή θα υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου Αγράφων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Όσον αφορά τη σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό του Δήμου θα εγγραφεί σε αντίστοιχο κωδικό στην επόμενη αναμόρφωση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολοκύθας Ευθύμιος ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς ανέφερε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα της ανωτέρω παροχής για όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτικών και για όλες τις ειδικότητες των υπαλλήλων της περιφέρειας του Δήμου μας, όπως αυτές αναλύονται στις ως ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον ανέφερε ότι Δήμος μας δεν είναι δυσπρόσιτος καθώς είναι στο κέντρο της Ελλάδας, επίσης θα υπάρχει επιβάρυνση στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας και περαιτέρω θα έπρεπε πρωτίστως να υπάρχει μέριμνα για τους άπορους πολίτες.