Με Διαγωνισμό η διαμόρφωση της πλατείας της Πειραϊκής Πατραϊκής

3751

Συνολικός Προϋπολογισμός 190.500 ευρώ

Ανοικτή διαδικασία διακηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 190.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μέχρι 7/5/2019 οι υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία».