Η 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ.190788/3206/28-09-2020 Απόφασης  του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,με θέμα: «Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’αριθμ.4/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν. Ευρυτανίας για: «Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα(Ε.Π.)Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής(ΤΕΒΑ)για το Νομό Ευρυτανίας» που αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης των Έργων α) «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και β)

«Έργα-Άμεσες Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 2020-2022» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.189202/583/20-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 17/09/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.