Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου Καρπενησίου» για χρονικό διάστημα τριάντα οχτώ (38) ημερών ήτοι έως και την 15η Νοεμβρίου 2023 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, ο  ανάδοχος κατέθεσε αίτημα παράτασης τριάντα οχτώ (38) ημερών για την ολοκλήρωση του έργου- παράδοσή του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Αντικείμενο του αιτήματος αυτού μεταξύ άλλων αποτελούν οι δύο (2) νέες κεντρικέςκλιματιστικές μονάδες και η καθυστέρηση που προέκυψε στην παράδοσή τους από την εταιρεία Wolf κατά περίπου έναν (1) μήνα από την συμφωνημένη ημερομηνία μεταξύ του αναδόχου και της εταιρείας Wolf.

Η προγραμματισμένη παράδοση των κλιματιστικών μονάδων ήταν η 28η Αυγούστου2023 αλλά λόγω καθυστέρησης από την εταιρεία κατασκευής των ανεμιστήρων τωνκλιματιστικών μονάδων η παράδοση μετατέθηκε για την 25η Σεπτεμβρίου 2023, όπως φαίνεται και από τα δελτία αποστολής του προμηθευτή. Αποτέλεσμα της προαναφερόμενης καθυστέρησης είναι η αδυναμία παράδοσης ολόκληρου του εξοπλισμού και ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 8η Οκτωβρίου2023, αφού μετά την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων απαιτείται η σύνδεσή τους στο υφιστάμενο δίκτυο των αεραγωγών, καθώς επίσης και η υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή τους στα δίκτυα ύδρευσης και ρεύματος αντίστοιχα, ώστε μετά ο ανάδοχος να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Κολυμβητηρίου.

Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης και της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης από 8 Οκτωβρίου 2023 σε 15 Νοεμβρίου 2023.