Δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση για όσους ενήλικες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο εκπαίδευσης από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με τον τίτλο «ΝΕΑ ΦΑΣΗ». Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης με εναλλακτικά μαθήματα και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Προτεραιότητα θα έχουν τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι μετανάστες και οι κάτοικοι απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:  Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,  Νέες Τεχνολογίες , Γλώσσα και Επικοινωνία ,  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις  Πολιτισμός και Τέχνη,  Συμβουλευτική Γονέων  Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων  Ελληνομάθεια για Μετανάστες.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α’ βαθμού που θα ενταχθούν στο έργο και θα στο πρόγραμμα θα συμμετέχει ο Δήμος Καρπενησίου.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έ ως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).