Στην προμήθεια χαλύβδινων ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου με στόχο την ανανέωση ορισμένων ιστών, αλλά και στην τοποθέτηση νέων όπου παραστεί ανάγκη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη σωστή φωταγώγηση της πόλης.

Την εκτέλεση της προμήθειας αναλαμβάνει, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη, η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ έναντι συνολικού ποσού 13.379,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.