Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα η ειδικότητα

Στην πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, η σύνταξη μελετών ένταξης έργων για χρηματοδότηση και η παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώςκαι στο Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Δ. Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237 3 50000 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλλουν με την αίτησή τους: Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, πτυχίο  Πανεπιστημίου  ημεδαπή ή  ισότιμο πτυχίο  ή  δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, πτυχίο Καλής Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και εμπειρία ή συνεργασία σε θέματα μελετών ή εκτέλεση έργων ΟΤΑ θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί.