Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υποβρύχιου κινητήρα για εγκατάσταση
στο αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Βαλαώρα αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης
Καρδαμπίκης. Η προμήθεια του εν λόγω κινητήρα κρίθηκε αναγκαία με σκοπό να
βελτιώσει την υποδομή του αντλιοστασίου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.Μπάρκα Θεόδωρο του Πέτρου, έναντι του
ποσού των 8.570,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που
προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και
έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος
έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα
των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα
διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή
τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων
δικαιολογητικών.
Φωτο αρχείου