Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr,με τη διαπίστευση του TAXISnet. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 5η Αυγούστου 2020, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα και ώρα 23:59.  Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα:2237350039 και 2237350024 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και τις μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών, άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής, οι τακτικού και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Σ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Σ.Α..Η δράση υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2020-2021 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2020έως την 31η Ιουλίου 2021), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της αξίας τοποθέτησης (voucher) για τους ωφελούμενους, που θα επιλεγούν.