Ξεκινά η β΄ φάση ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο

2347

Συνολικός προϋπολογισμός 150.000 ευρώ

Ύστερα από την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ» ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προχωρά στην υλοποίηση της β΄ φάσης του έργου.   Το προτεινόμενο έργο προβλέπει την υλοποίηση εργασιών για την βελτίωση και ολοκλήρωση (Β΄Φάση) του υφιστάμενου δρόμου Καρπενήσι –Βουτύρο συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, αφορά τμήμα της οδού από τη διασταύρωση προς «Αη Γιάννη» μέχρι την διασταύρωση της ΕΟ Καρπενησίου – Προυσσού. Επίσης, θα δοθούν οι απαιτούμενες κλίσεις και θα κατασκευαστεί κράσπεδο, από σκυρόδεμα με χαλύβδινο δομικό πλέγμα, στο ανάντι όριο της οδού για προστασία από τυχόν καταπτώσεις και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η χρηματοδότησή του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Το έργο  θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Καρπενησίου (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.