Τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους όρους διακήρυξης των ανοικτών διαγωνισμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των έργων «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα» π/υ 120.967,74ευρώ, «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδενδρο» π/υ 120.967,74 ευρώ, «Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο (Α΄ΦΑΣΗ)»π/υ 161.290,32 ευρώ, «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ηςΣεπτεμβρίου 2020» π/υ 806.451,61 ευρώ και «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων» π/υ 282.258,06 ευρώ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης για τα τρία από τα πέντε έργα ορίζονται οι 250 ημέρες, ενώ για την κατασκευή γέφυρας και την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών ορίζονται οι 350 ημέρες. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σχετίζονται με μικροδιαπλατύνσεις, καθαρισμό οχετών και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου. Στόχος τους είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πολιτών.

Κριτήρια και προσφορές

Κριτήριο για την ανάθεση των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί.Για τη συμμετοχή στην διαδικασία οιενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα. Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών θα οριστεί ημερομηνία αποσφράγισής τους.